Alingåbroskolen havde glemt at fortælle, at alle borde og stole var flyttet til boldspilsalen til brug for skolefesten, så bestyrelsen måtte finde på alternativ løsning m.h.t. siddepladser til generalforsamlingen.

Resume af referat fra generalforsamlingen den 15. marts 2016 på Allingåbroskolen:

Efter velkomst ved formanden, Kim Bjerg, sang vi en sang: Det er i dag et vejr…

Karen Rygaard Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Hun gav derefter ordet videre til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Formanden indledte beretningen med at mindes 2 af foreningens medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Inge Ankersen døde den 7. februar, næsten 83 år gammel.

Karen Elisabeth Johansson, døde den 5. marts, 66 år gammel.

Herefter berettede formanden om de væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling. Det var dels en aftencykeltur til Gammel Estrup, 3 aftener med petanque på Pilevængets baner. En meget vellykket sensommerfest med morsomme udendørs aktiviteter i dejligt solskinsvejr afsluttende med grillmad på Allingåbroskolen. Sluttelig berettedes om aftenturen til Århus med besøg i DRs Radio- og TV-hus. Arrangementerne havde god tilslutning og betragtes som vellykkede med baggrund i udtalelser fra deltagerne.

Kasserer Bent Kondrup Jensen aflagde regnskab, som udviste et lille underskud på kr. 455.

Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Det årlige kontingent på kr. 150,00 pr. medlemskab fastholdes.

Janni Staack Thygesen og Svend Erik Berthelsen blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode. Ny i bestyrelsen er Frank Gregersen.  

Som ny suppleant valgtes Erik Jensen.

Der var genvalg til revisor Hans Jørgen Nielsen og ligeledes til revisorsuppleant Kristen Græsborg.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et hyggeligt kaffebord med masser af hjemmebagte boller, mazarinkage og forårslagkage. Kirsten Bjerg læste en historie.

22 deltog i generalforsamlingen.