Resume af referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2017 på Allingåbroskolen:

Efter velkomst ved formanden, Kim Bjerg, sang vi en sang: Det er i dag et vejr…
Karen Rygaard Jensen valgtes som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Hun gav derefter ordet videre til formanden for aflæggelse af bestyrelsens beretning.
Formanden indledte beretningen med at mindes 1 af foreningens medlemmer, som var afgået ved døden siden sidste generalforsamling:
Jens Hauge Kock, døde den 27. oktober 2016, godt 87 år gammel.
Herefter berettede formanden om nogle af de væsentligste aktiviteter siden sidste generalforsamling - bl.a.:
Indbrudsbølgen i Fyrreparken henover sommeren og kontakten til Lokalpolitiet om mulige indsatsområder for at dæmme op for uvæsenet. Et interessant besøg på Röchling Meta-Plast med god tilslutmning. Endvidere kommenteredes den nye gadebelysning. Salget af huse i Fyrreparken går tilsyneladende nemt. I løbet af det sidste års tid er handlet 4 huse.
Også i 2016 har der været afholdt aftencykelture - 1 tur til Gammel Estrup via banestisystemet og 1 tur over Bode, Hollandsbjerg via Stenalt til Tangkæret i Ørsted og hjem ad cykelstien på Rougsøvej. 3 velbesøgte aftener med petanque er det også blevet til. Og endelig har der jo også været den traditionelle efterårsfest med grill-mad, kaffe og hjemmebagt kage samt konkurrencer i stigegolf - og ikke mindst hyggeligt samvær.
Kasserer Bent Kondrup Jensen aflagde regnskab, som udviste et mindre underskud på ca. 1.300 kr.
Beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
Det årlige kontingent på kr. 150,00 pr. medlemskab fastholdes.
Bent Kondrup Jensen og Kim Bjerg blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode.   
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et hyggeligt kaffebord med masser af hjemmebagte kager - Drømmekage fra Brovst, chokoladekage og lagkager. Under kaffebordet underholdt Ketty Hentze fra Vivild med morsomme historier på vendelbomål.
Ca. 30 deltog i generalforsamlingen.